‘The World Upside Down’ Oliver Wyman Asset Management Report

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018

Leen Meijaard, onafhankelijk toezichthouder en adviseur Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 13-03-2018
‘The World Upside Down’ Oliver Wyman Asset Management Report Eerder dit jaar publiceerde Oliver Wyman samen met Morgan Stanley het jaarlijkse ‘Wholesale Banks and Asset Management Report’. Het rapport kreeg dit jaar de titel ‘The World Turned Upside Down’. Het gaat in op de belangrijkste trends in de vermogensbeheersindustrie en hoe vermogensbeheerders daarop reageren. Het is gebaseerd op het eigen onderzoek van Oliver Wyman en de gesprekken met het seniormanagement van de belangrijkste vermogensbeheerders.

Het beeld dat naar voren komt is dat van een sector die zich volledig realiseert dat winsten en winstmarges die in het verleden zijn behaald niet zonder meer in de toekomst zullen gelden.

Oliver Wyman verwacht voor de sector over de periode 2016-2019 een negatief effect op de inkomsten van 25% door lagere beheervergoedingen en een verschuiving naar goedkopere producten. Om de winsten op peil te houden zal een sterke groei van het beheerd vermogen moeten worden gerealiseerd. Wat bij de huidige gematigde beursvooruitzichten onwaarschijnlijk is. Dus zal er flink in de kosten gesneden moeten worden.

Druk op beheervergoedingen
Het huidige klimaat van lage rentes en gematigde rendementsvooruitzichten leidt ertoe dat eindbeleggers zich meer dan ooit focussen op de beheervergoedingen die ze betalen. Dat heeft geleid tot een sterke belangstelling voor indexbeleggen waarvoor de beheervergoedingen vele malen lager zijn dan voor actief beleggen. Voor het beleggen in de meest gebruikelijke aandelenindices bedragen deze soms slechts enkele basispunten. Daarnaast heeft er in de markt voor indexproducten in de afgelopen jaren een ware prijzenslag plaatsgevonden. Vrijwel alle grote aanbieders van indexproducten hebben de beheervergoedingen voor indexfondsen in een aantal stappen fors omlaag gebracht. Daarmee trachten zij marktaandeel te winnen of hun bestaande marktaandeel te behouden. Oliver Wyman verwacht dat na de indexproducten nu de actieve producten aan de beurt zijn. Zij voorzien dat in de markt voor actieve mandaten een sterke compressie in de beheervergoedingen gaat plaatsvinden. Ondanks de verschuiving richting passief maken actieve producten (uitgezonderd alternatives en hedge funds) op dit moment nog ruim 2/3 van het wereldwijd beheerd vermogen uit. Verder zijn verschuivingen tussen actieve fondsen in dezelfde asset klasse nog altijd 2,5 keer zo hoog als de verschuiving van actieve naar passieve producten. Interessant is dat Oliver Wyman ook signaleert dat bij verschuivingen van de ene naar de andere actieve manager bijna 70% van de ondervraagden in 2016 een lagere beheervergoeding als belangrijkste reden voor de verschuiving noemt en niet de performance. In 2012 toen eenzelfde survey werd uitgevoerd was dat nog maar 30%.

Institutionele beleggers slagen er het beste in om lagere beheervergoedingen met hun managers uit te onderhandelen. Het rapport stelt dat deze trend in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is begonnen en zich nu naar Europa en Azië uitbreidt. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat de Nederlandse pensioenfondssector, sinds dit thema in 2011 door de Nederlandse Pensioenfederatie werd geagendeerd, als een van de eersten de nadruk heeft gelegd op kostenbeheersing en kostentransparantie. Mijns inziens worden vermogensbeheerders die voornamelijk actief zijn in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hier nu pas mee geconfronteerd.

Drukken kosten door vermogensbeheerders
Het rapport van Oliver Wyman noemt bijvoorbeeld lagere salarissen en minder personeel en verdere outsourcing naar custodians om de kosten te drukken. Custodians en andere marktinfrastructuurproviders breiden in toenemende mate hun dienstverlening uit naar frontofficeactiviteiten zoals risicomanagement en data-analytics. Daarna kijkt men naar een rationalisatie van het productaanbod. Oliver Wyman schat dat van de fondsen die langer dan vijf jaar bestaan 50% sub scale is. Tot slot tracht men de kosten omlaag te brengen door te investeren in nieuwe technologie met name voor middle- en backofficefuncties maar ook door in toenemende mate big data en kunstmatige intelligentie in beleggingsprocessen toe te passen. Men zoekt daarbij vaak samenwerking met fintech partijen.

Schaalvergroting door fusies en overnames kunnen tot kostenbesparingen leiden. Waarnemers verwachten al jaren een grotere consolidatie in de vermogensbeheersector. Tot nu toe is dat er niet echt van gekomen.
Stijgende aandelen- en obligatiemarkten boden veel vermogensbeheerders uitstel van executie. Misschien dat het er nu dan toch van gaat komen. Amundi en Pioneer zijn bezig een fusie te implementeren net als Standard Life en Aberdeen. Fusies en overnames in de vermogensbeheersector zijn lastig. Integratie van systemen en processen kosten tijd en geld. Oliver Wyman raamt de mogelijke besparingen van schaalvoordelen die fusies en overnames bieden bovendien op niet meer dan 10-15%. Daarnaast zijn er nadelen. Klanten en consultants zetten de fuserende managers snel op watch lists en cultuurverschillen zijn vaak groot. Veel vermogensbeheerders hebben een sterke eigen cultuur die belangrijk is voor het succes van het bedrijf.

Hoe verhogen vermogensbeheerders hun inkomsten?
Vrijwel alle ondervraagde vermogensbeheerders geven aan zich in toenemende mate te willen richten op producten waar nog wel hoge marges kunnen worden behaald (illiquide beleggingen zoals private equity, infrastructuur en private lending) en producten die snel groeien (indexproducten waaronder ETF’s, smart beta en factorproducten).
Toetreding tot de markt voor indexproducten is voor vermogensbeheerders lastig. De schaalvoordelen zijn hier groot. De vijf grootste indexfundmanagers beheren samen 70% van het wereldwijd in indexproducten belegde geld. Ter vergelijking: de vijf grootste actieve vermogensbeheerders beheren samen niet meer dan 20% van de totale markt voor actieve producten. Door de lage rentes en doordat de aandelenmarkten nu al negen jaar op rij zijn gestegen, is de belangstelling van klanten voor illiquide beleggingen groot. Door hun illiquiditeit bieden deze beleggingen een premie ten opzichte van liquide beleggingen. Smart beta en factorstrategieën zijn een goed alternatief voor wie niet in een brede marktindex wil beleggen en voor wie een goedkoper alternatief voor actieve beleggingen zoekt.
Veel assetmanagers beschikken echter niet over de benodigde capaciteiten in deze nieuwe beleggingscategorieën. Die moeten worden ontwikkeld of binnen worden gehaald. Als beleggingsteams van buiten worden gehaald is het altijd de vraag hoe zo’n nieuw team in een nieuwe beleggingsinstelling landt. Daarnaast zijn sommige asset classes zoals private lending vrijwel nieuw voor de vermogensbeheersector als geheel. De sector heeft weinig ervaring met de risico’s die deze beleggingscategorieën met zich meebrengen.

Conclusie
Samenvattend biedt het rapport van Oliver Wyman veel interessante informatie. De druk op vermogensbeheervergoedingen zal de komende jaren blijven bestaan evenals een verschuiving van traditionele beleggingen naar smart beta en illiquide beleggingen. Voorts moeten pensioenfondsen niet verbaasd zijn als ze de komende jaren worden geconfronteerd met overnames of fusies van een of meerdere van hun vermogensbeheerders. Die fusies zorgen altijd voor onzekerheid. Tot slot is opvallend dat in het rapport met geen woord wordt gerept over duurzaam beleggen of long term investing terwijl beide onderwerpen zich onder Nederlandse pensioenfondsen in een grote belangstelling mogen verheugen.

Het rapport ‘The World Turned Upside Down’ van Oliver Wyman en Morgan Stanley is te downloaden via de link: http://www.oliver wyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/ publications/2017/mar/Oliver%20Wyman%20 Morgan%20Stanley%202017.pdfDonderdag 17 mei 2018, 15.00 – 20.30 uur, jaarlijkse PBM Pensioensymposium.

Thema: Inspelen op verandering

Locatie: weer het fraaie, goed bereikbare Planetarium.

Klik hier voor het programma met de weer unieke line-up van sprekers.
plan