Pensioenfondsen moeten meer in Nederland beleggen

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018

Hennie Zoontjes Rubriek: Beleggen
Geplaatst op 08-03-2018
Nederland biedt goede beleggingsmogelijkheden. Denk hierbij naast de traditionele beleggingscategorieën aan infrastructuur, energie en maatschappelijk vastgoed. Nederlandse pensioenfondsen zouden hier meer in kunnen beleggen. PBM vroeg professionals uit de sector of dit een goede zaak zou zijn.

Jean Frijns, commissaris en voormalig hoogleraar Beleggingsleer

jf

Meer illiquide binnenlandse beleggingen
Mijn korte antwoord is ja, dat zou wenselijk zijn. Wij hebben in Nederland gekozen voor kapitaaldekking en dat impliceert dat het gespaarde kapitaal productief wordt aangewend. De vergrijzing noopt bovendien tot een verhoging van de macro kapitaal- en arbeidsquota. Het omgekeerde is echter het geval, vooral omdat de overheidsinvesteringen als percentage van het BNP dalen.

Gaat meer investeren in Nederland ook gebeuren? Het korte antwoord is ditmaal neen. Pensioenfondsen zitten onder het juk van het FTK en een toezichthouder die inzet op gereguleerde, liquide financiële markten. Binnen de logica van het financieel kapitalisme ligt meer beleggen in illiquide binnenlandse beleggingen, zoals infrastructuur of energietransitie, dan niet voor de hand. Voor de buitenwereld zullen pensioenfondsen evenwel lippendienst bewijzen aan deze boodschap. Kan het anders? Ja, maar dat vereist een wijziging van het toezichtregiem.

Gert Dijkstra, senior managing director APG

gd

Meer moet en is mogelijk
Hoeveel hebben de pensioenfondsen eigenlijk al belegd in Nederland? Nederlandse pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders beleggen pensioengeld graag in Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat onze grootste pensioenfondsklant ABP circa € 19 miljard in ons land heeft belegd. Verhoudingsgewijs is dat meer dan wat ABP in enig ander land ter wereld heeft belegd. Het gaat dan ook om onze thuismarkt, de deelnemers wonen in Nederland en wij, ABP en APG, hebben een maatschappelijke rol. Elke pensioengeldbelegging die wij als fiduciair voor onze klanten doen, is uitsluitend in het belang van hun deelnemers. We moeten immers voldoende rendement maken zodat de pensioenfondsen de pensioenen kunnen betalen. Daarom beleggen we op basis van verwachte rendementen, risico’s, kosten en duurzaamheid. APG heeft het mandaat om onder die voorwaarden te zoeken naar goede voorstellen voor additionele beleggingen in Nederland. Ook naar beleggingen die aanvullende maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen en de Nederlandse economische structuur duurzaam versterken. Meer moet, wat ons betreft, mogelijk zijn.

Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten UvA

ab

Neutraliseer eerst fricties in het systeem
De pensioensector is er om zo goed mogelijk de belangen te dienen van de deelnemers. Beleggingsrestricties die worden opgelegd omdat het goed klinkt – bijvoorbeeld, beleg (meer) in Nederland – kunnen daarmee op gespannen voet staan. Veel beter is het om regels rond het pensioengebeuren en het pensioencontract zelf meer gericht te krijgen op de lange termijn. Het huidige stelsel, zoals uiteengezet in het recente WRR-advies ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’, staat daarmee op gespannen voet. Verdelingsvraagstukken dwingen tot een continue bepaling van dekkingsgraden en hapsnap-aanpassingen en daarmee leiden ze tot een kortetermijnoriëntatie. Dit is bizar omdat pensioenen er voor de lange termijn zijn. En daar past een langetermijnhorizon bij. Het is nodig om ons pensioensysteem aan te passen om de kortetermijnprikkels er uit te halen. Zodra dit is gebeurd zullen pensioenfondsen eerder geneigd zijn met hun beleggingsbeleid bij te dragen aan de economische groei in Nederland op de lange termijn. De les voor de beleidsmakers is om systeemfouten direct aan te pakken. Probeer dat niet met weer andere beleidsmaatregelen, zoals ‘beleg meer in Nederland’.

Johan Reesink, Voorzitter Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)


jr

Niet altijd en ja…
Beleggen in Nederland is goed: voor de inwoners, voor de economie en daarmee dus ook voor onze deelnemers. Maar toch zeg ik bewust ‘niet altijd’ omdat voor pensioenfondsen het belang van die deelnemers voorop staat. En het is gewoon niet mogelijk het benodigde rendement te halen als je alleen in Nederland belegt. We hebben de wereld om ons heen dus hard nodig … Toch zoeken we bij SPH voortdurend naar mogelijkheden om wél in Nederland te beleggen. En vandaar mijn antwoord ‘ja’. Zo waren wij vorig jaar de lancerende belegger voor het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds, een zorgvastgoedfonds waarvoor wij 80 miljoen euro hebben toegezegd. De beoogde omvang is 200 miljoen euro. Dit fonds investeert in eerstelijnszorgcentra, verpleeghuizen en beschermd wonen. Allemaal elementen in de zorg waar huisartsen dagelijks bij betrokken zijn. SPH vindt het belangrijk dat we zo impact hebben en combinaties van zorg, wonen, duurzaamheid en stedelijke vernieuwing kunnen realiseren met pensioenbeleggingen in Nederland.


Donderdag 17 mei 2018, 15.00 – 20.30 uur, jaarlijkse PBM Pensioensymposium.
Thema: Inspelen op verandering
Locatie: weer het fraaie, goed bereikbare Planetarium.
Klik hier voor het programma met de weer unieke line-up van sprekers.

plan