Dynamische life cycle heeft de toekomst in DC en PEPP

Mr. Henk Beets, First Pensions, prof.dr. Hans van Meerten, Universiteit van Utrecht, en John Westerbrink, Westerbrink Consultancy Rubriek: Beleid
Geplaatst op 28-03-2018
Dynamische life cycle heeft de toekomst in DC en PEPP	De verwachtingen zijn dat de verschuiving van DB naar DC de komende jaren verder zal toenemen. Het kabinet heeft dit in zijn regeerakkoord overgenomen. Voor het beleggingsbeleid bij DC is op dit moment een vaste life cycle de standaard, maar de dynamische life cycle kan daar verandering in gaan brengen.

hvm
Hans van Meerten

jw
John Westerbrink

DC de standaard
Bij DC heeft iedere deelnemer zijn eigen pot met pensioenkapitaal, waardoor het mogelijk is om het beleggingsbeleid efficiënter af te stemmen op de risicohouding en financiële planning van de deelnemer. Bij DC is, in tegenstelling tot DB/CDC, maatwerk mogelijk.
Voor het beleggingsbeleid bij DC is op dit moment een vaste life cycle de standaard. Bij de ‘vaste life cycle’ bepaalt de leeftijd van de deelnemer wanneer de hoeveelheid beleggingsrisico wordt afgebouwd. Hoe ouder de deelnemer, des te meer het beleggingsrisico in de beleggingsmix wordt verkocht. Jongeren lopen meer risico, aangezien er nog genoeg tijd is om tegenvallers in de beleggingsopbrengsten goed te maken. De leeftijd van de deelnemer is de sturende factor voor diens beleggingsmix, maar met de dynamiek op de financiële markten wordt geen rekening gehouden. Dit beperkt voor de deelnemers de kans op een optimaal pensioenresultaat.

Dynamische life cycle
Bij de Dynamische life cycle is de beoogde pensioenuitkering bepalend voor de samenstelling van de beleggingsmix, in plaats van de leeftijd van de deelnemer. Een dynamische life cycle kan worden gezien als een combinatie van DC en DB. Er wordt met maatwerk belegd in een eigen pensioenpot (DC) én op basis van een vooraf vastgesteld doel (DB). De beleggingsmix is hierbij samengesteld uit een deel rendementsportefeuille en een deel uitkeringenportefeuille. De vuistregel is: hoe hoger de gerealiseerde rendementen, des te meer er van het risico wordt afgebouwd. Met het afbouwen van risico verhuist een deel van het kapitaal naar de uitkeringenportefeuille. Aldus wordt een deel van het beoogde pensioen veiliggesteld, ‘vastgeklikt’. Dit beschermt de deelnemer tegen de eigen (te) optimistische verwachtingen. Een dynamische life cycle heeft dus een ander doel dan rendementsmaximalisatie, namelijk een optimaal pad naar een zekerder pensioenuitkering op de langere termijn. Een deelnemer loopt zo geen onnodig beleggingsrisico bij het realiseren van zijn beoogde pensioenuitkering. ALM-studies laten zien dat een dynamische life cycle onder vrijwel alle omstandigheden een hoger pensioen oplevert dan een ‘vaste life cycle’. Dit hogere pensioen is bovendien zekerder en de kans op een lager dan beoogd pensioen is aanzienlijk kleiner.

PEPP
Een dynamische life cycle zou gezien zijn persoonlijke pensioenpot goed passen binnen het systeem van de PEPP. Het PEPP is een Europees persoonlijk pensioenproduct, vergelijkbaar met het Nederlandse banksparen of een lijfrente. Het PEPP is een individueel pensioenproduct met een expliciet pensioendoel. De consument en de aanbieder hebben de mogelijkheid om het PEPP grotendeels zelf samen te stellen. De Europese Commissie beoogt met de PEPP bij te dragen aan meer concurrerende producten op de pensioenmarkt. Een bestaand 3e pijler product kan worden omgezet in een PEPP en heeft daarmee automatisch toegang tot de gehele EU/EEA markt. Dit kenmerk sluit ook nauw aan bij de behoeften van multinationale werkgevers en pensioenuitvoerders.

Conclusie
De verschuiving van DB naar DC heeft mogelijk ook een verschuiving van een vaste life cycle naar een dynamische life cycle tot gevolg. Deelnemers krijgen met het voorstel van een dynamische life cycle zowel het maatwerk als de flexibiliteit van DC, alsmede de zekerheid en de voorspelbaarheid van DB. Daarnaast zou een dynamische life cycle gezien zijn persoonlijke pensioenpot goed passen binnen het systeem van de PEPP.