Zelfstandig blijven

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018

Robert de Jonge, Voorzitter Beroepspensioenfonds Loodsen Rubriek: Markt en organisatie
Geplaatst op 20-02-2018
Zelfstandig blijven De Nederlandse pensioenwereld verandert de laatste jaren rap. Het bestuur van het Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL) heeft besloten om in 2016 - 2017 de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van het fonds opnieuw tegen het licht te houden. Met als doel te onderzoeken op welke wijze de pensioenregeling van BPL op middellange en lange termijn het best kan worden uitgevoerd. Hierbij is expliciet de mening van de deelnemers van het BPL meegenomen.

Het bestuur heeft ernaar gestreefd om voldoende informatie te verstrekken aan (ex-)deelnemers om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de continuïteit en toekomstbestendigheid van het BPL en eventuele alternatieven. Alle plussen en minnen voor het hebben van een eigen fonds zijn benoemd en gewogen.

Een van de grote voordelen van het hebben van een eigen fonds is dat de pensioenregeling en de -financiering van BPL toegesneden is op de beroepsgroep. Het past bij de deelnemers van BPL en er is sprake van herkenbaarheid. Het fonds heeft een eigen identiteit, de bestuurders zijn zelf beroepsgenoten en deelnemer aan de regeling. Dat begint al bij de communicatie, die nauw aansluit bij de beroepsgroep. Bij beleidskeuzes kan maximaal rekening gehouden worden met de wensen van deze groep. Natuurlijk met de kaders vanuit wet- en regelgeving.

Korte lijnen geven vertrouwen
Wat ook een groot goed is, is de beroepsongeschiktheidsverzekering. Deze zit ook in de pensioenregeling. Hier verzekeren de maten elkaar op een kostenefficiënte wijze voor de risico’s die ze zelf lopen. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Sinds de laatste financiële crisis zijn de eisen die worden gesteld aan het pensioenfonds en zijn bestuurders sterk toegenomen. Bestuurders dienen te voldoen aan de (steeds hoger wordende) eisen op het gebied van kennis, competenties, vaardigheden en professioneel gedrag.
Als gevolg van uitgebreidere en strengere regelgeving, nemen de uitvoeringskosten van het fonds toe. Bijvoorbeeld door de kosten van de bestuursleden (tijdsbesteding) en de organen van het pensioenfonds, de adviseurs, accountant en certificerend actuaris, maar ook de tarieven van DNB en AFM. Het geld dat daarmee gepaard gaat, krijgt geen rechtstreekse pensioenbestemming meer.

Klein pensioenfonds
De uitvoeringskosten per deelnemer zijn sterk afhankelijk van het aantal deelnemers. Het BPL heeft een relatief beperkt aantal deelnemers waardoor kostenverzwaringen sneller doortellen in het pensioenresultaat dan bij grotere fondsen.
In een DNB working paper van april 2013 is onderzocht of er een optimale grootte van pensioenfondsen bestaat. Uit dit onderzoek van Jaap Bikker blijkt dat er voor pensioenfondsen oneindige schaalvoordelen zitten in de kosten voor pensioenadministratie maar dat vanaf circa 700 miljoen er geen schaalvoordelen zitten in vermogensbeheer.

Alternatieven
BPL heeft diverse alternatieven onderzocht. Opgaan in een ander pensioenfonds, een verzekeraar, APF, PPI of de België-route. Het hebben van een eigen fonds kwam steeds als nummer één uit de scores.
Bij het opgaan in een ander fonds liggen er teveel verschillen in risicohouding, dekkingsgraad, populatie enz. Ten opzichte van een verzekeraar is het hebben van een eigen fonds misschien minder zeker maar opgaan in een verzekeraar is zeker minder. Het APF staat nog maar net op de rails, maar zou in de toekomst misschien een goede optie kunnen zijn. De Premiepensioeninstelling (PPI) ziet het bestuur alleen als optie als de pensioenregeling van BPL wordt gewijzigd in een beschikbare premieregeling.
Wat ook heeft meegespeeld in het uiteindelijke besluit om zelfstandig door te gaan is de premie voor de beroepsongeschiktheidsverzekering. Die zit nu in de pensioenregeling en zou dan extern verzekerd moeten worden. Er moet dan gedacht worden aan tweeëneenhalf keer de verzekeringspremie. Waardoor het totaalplaatje van kosten de andere kant op slaat.

Liever geen onzekerheid
De uiteindelijke conclusie is, dat op dit moment het hebben van een eigen fonds voor de beroepsgroep een groot goed is. Alle redenen die genoemd worden om over te gaan naar een nieuwe regeling zijn voor het BPL niet of minder relevant.
Denk aan het afschaffen van de doorsneepremie, verplichtstelling, ondoorzichtige en moeilijk te rechtvaardigen herverdeling onder verschillende groepen, solidariteit, arbeidsmobiliteit of de toegenomen onzekerheid over het pensioenresultaat.

Bij ons geldt ‘eens een loods altijd een loods’ en ‘voetjes op de vloer’. Langer leven en de lage rente vragen om een reactie. Meer sparen voor later of later genoegen nemen met minder. Ik hoop dan ook oprecht dat het huidige stelsel zoals we dat nu kennen en zich inmiddels heeft bewezen als een van de beste in de wereld, intact wordt gelaten.
Laten we niet het kind met het badwater weggooien. Ik gun dan ook iedere zzp’er in Nederland een eigen pensioenfonds. Hier ligt naar mijn mening duidelijk een oprechte noodzaak. Werkenden zonder toegang tot pensioenregelingen zou de prioriteit van de beleidsmakers moeten hebben!