Informatieplatform voor de transitie

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2022

RUBEN BEIL EN SASKIA DE ZWAAN, PROJECTLEIDERS VANUIT HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN INITIATIEFNEMENDE PARTIJEN
Rubriek: NPC (nieuw pensioencontract)
Geplaatst op 20-04-2022

Informatieplatform voor de transitie
Informatieplatform voor de transitie

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex en omvangrijk traject dat de gehele pensioenketen raakt: van de arbeidsvoorwaardentafel tot en met de administratiestraten bij pensioenuitvoeringsorganisaties. Uniek is dat kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties niet alleen afspraken hebben gemaakt over de inhoud en vormgeving van het vernieuwde pensioenstelsel, maar ook over de uitvoering en implementatie. Met het oog op de complexiteit, de grote belangen en de vele stakeholders is afgesproken partijen te faciliteren bij de uitvoering en implementatie met een transitiehandleiding.

De eerste stap hiertoe is gezet met de lancering van het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl op 13 januari jl. Een nadrukkelijk eerste stap: uiteindelijk zal de meerwaarde van het informatieplatform afhangen van de mate waarin de sector samenwerkt om het platform verder te vullen en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Een pensioenregeling onder het vernieuwde pensioenstelsel is immers de optelsom van de besluiten genomen door werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties) en pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s). Samenwerking is hierbij essentieel.

Doel
Het doel van het informatieplatform is drieledig.
1. Het (voor zover nodig) activeren van partijen die direct betrokken zijn bij de besluitvorming. Uiterlijk 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn omgezet naar een pensioenregeling onder het vernieuwde pensioenstelsel. Dit lijkt ver weg maar gezien de vele te nemen besluiten en betrokken stakeholders is tijdig starten cruciaal. Het informatieplatform besteedt uitgebreid aandacht aan het proces en de verschillende rollen en bevoegdheden. De komende periode zullen communicatiecampagnes starten om de verschillende doelgroepen te attenderen op de stelselwijziging en het informatieplatform onder de aandacht te brengen.
2. Het tweede doel van het informatieplatform is te faciliteren bij de besluitvorming. Er is reeds veel informatie beschikbaar en er zal nog veel informatie en (lagere) wet- en regelgeving volgen. Echter niet alle informatie is voor iedereen even relevant. Een lid van een ondernemingsraad moet bijvoorbeeld andere stappen nemen dan een bestuurder van een pensioenfonds. Op het informatieplatform wordt de beschikbare relevante informatie voor verschillende doelgroepen gebundeld en overzichtelijk aangeboden.
3. Een bijdrage leveren aan een efficiënt besluitvormingstraject. Werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties/vertegenwoordiging) en de pensioenuitvoerders (pensioenfonds/ verzekeraar/PPI) hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een gewijzigde pensioenregeling in het vernieuwde pensioenstelsel. Het is de optelsom van de besluiten van deze partijen die moeten leiden tot een evenwichtige, toekomstbestendige en tegen redelijke kosten uitvoerbare pensioenregeling. Besluiten van de ene partij hebben invloed op (de kaders van) de te maken keuzes door de andere partij. Het informatieplatform besteedt aandacht aan de samenhang en onderlinge relaties/afhankelijkheden tussen partijen. De mate van verbinding/ communicatie tussen de partijen bepaalt de mate van afstemming en daarmee het verloop van het gehele transitietraject.

Werkwijze
Het informatieplatform is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Stichting van de Arbeid, werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO), werknemersorganisaties (FNV, CNV en VCP), de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging van onafhankelijk fi nancieel adviseurs (Adfiz).

Het informatieplatform beoogt objectieve informatie te verschaffen die zoveel mogelijk aansluit bij de vraag/behoefte van partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming. Een deel van deze informatie is beschikbaar bij de initiatiefnemende partijen. Veel informatie over wat er daadwerkelijk leeft is bij uitstek in de praktijk te vinden. Er is dan ook een beroep gedaan op de gehele sector om een bijdrage te leveren aan het informatieplatform. Wat zijn zaken die adviseurs, pensioenuitvoeringsorganisaties, kennisorganisaties zien in de praktijk? Maar ook, welke vragen worden niet gesteld en zouden meer aandacht moeten krijgen? Mede op basis van deze informatie zijn de onderwerpen bepaald van de eerste stappenplannen.

De stappenplannen zijn uitgewerkt aan de hand van een WWWWH-structuur. Per onderwerp is aangegeven waar het overgaat, waarom het belangrijk is hier aandacht aan te besteden, wie welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft en wanneer het onderwerp speelt. In de vier W’s van de stappenplannen staat de wet- en regelgeving centraal. Hierbij wordt ingegaan op vragen die bij de verschillende onderwerpen aan de orde zouden kunnen komen en zijn aandachtspunten die in de praktijk veel voorkomen uitgelicht. De H van de WWWWH-structuur staat voor Hoe. De Hoe’s zijn suggesties hoe men het betreffende onderwerp zou kunnen aanpakken. Onder de Hoe’s zijn webinars, interviews, checklists, podcasts, schema’s en artikelen opgenomen ter inspiratie. Het is nadrukkelijk niet hoe het moet, maar hoe het zou kunnen. De WWWWH- structuur beoogt informatie te bundelen, een referentiekader te creëren en te inspireren met praktijkvoorbeelden.

Naast stappenplannen voor de verschillende doelgroepen omvat het informatieplatform een algemeen deel. Hier is informatie te vinden over waarom ons pensioenstelsel wijzigt, de laatste stand van de wetgeving, tijdlijnen en een begrippenlijst.

De komende periode
Het informatieplatform is gelanceerd. Een mooi moment, maar er is nog veel werk te verzetten. De komende periode zal de bestaande informatie worden uitgebouwd en het gebruikersgemak waar mogelijk geoptimaliseerd. Het monitoren van de bezoekersgegevens en een uit te voeren onderzoek onder bezoekers van de verschillende doelgroepen zijn hiervoor belangrijke informatiebronnen.

Wat betreft het uitbouwen van informatie is het streven aan te sluiten bij de behoefte en ontwikkelingen in de praktijk. Zowel bij de initiatiefnemende partijen als bij de externe partijen die hebben bijgedragen aan het platform zal informatie worden ingewonnen over wat er leeft. Het eerstvolgende onderwerp staat wel vast, dat zal de contractkeuze zijn. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de solidaire en flexibele premieovereenkomst? Wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe hebben verschillende partijen het keuzeproces vormgegeven?

Ten slotte staat meer vormvariatie op het wensenlijstje. Hoe de informatie zo aantrekkelijk mogelijk aan te bieden. Denk aan rondetafels maar ook aan animatiefilmpjes. Feit blijft dat de capaciteit beperkt is en de snelheid van het plaatsen alsook de omvang en vorm van de informatie samenhangt met de bereidheid vanuit de sector om hieraan een bijdrage te leveren. Het informatieplatform is voor en door de (pensioen- en verzekerings) sector. Tot nu toe is deze bereidwilligheid groot en laat het informatieplatform zien wat bij samenwerken in korte tijd bereikt kan worden.