Kwaliteit mag wat kosten

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2021

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM
Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 15-06-2021

Kwaliteit mag wat kosten

In de column van Jeannette Capel van DNB (pag. 14) wordt mijns inziens terecht gesteld dat je “verder moet kijken dan je kostenneus lang is”. Want het gaat om de value for money.

Dit in aansluiting op de mening van de Pensioenfederatie en EIOPA. In ‘Richtsnoer voor het governancesysteem’ van EIOPA komt de term kwaliteit dan ook frequent voor. Genoemd worden o.m. de kwaliteitsborging van het actuarieel advies en de kwaliteit van het beleggingsproces. Het belang van sleutelfunctiehouders voor de kwaliteit van de governance wordt benadrukt.
Waardevolle suggesties over de rol en werkwijze van sleutelfunctiehouders in de praktijk treft u aan in het interview door Alfred Kool op pag. 28 e.v. Dit met de uitdagende quote “escalatieroute is juist stimulans om elkaar te vinden”. Vertrouwen speelt hierbij een essentiële rol. Dat laten ook andere bijdragen over het thema ‘Besturing centraal’ in di
t nummer zien. Zoals in de bijdrage van Mila Hoekstra (pag. 15 e.v.). Zij stelt: “Goed communiceren is de sleutel tot vertrouwen. Het vertrouwen van de maatschappij en de deelnemers in het stelsel én in het pensioenfonds zelf is immers niet vanzelfsprekend.” Daar ben ik het helemaal mee eens!

Dan graag aandacht voor de beloning van pensioenfondsbestuurders. Die is gegeven alle verantwoordelijkheden nog steeds benepen te noemen. Dit blijkt uit de bijdrage ‘Beloning van pensioenfondsbestuurders zuinig’ (pag. 23 e.v.). Gegeven de omvang van de sector van zo’n € 1700 mrd en de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van ca. 10 mln mensen mag die beloning wat mij betreft best ruimhartiger (of marktconform) zijn.
Bijvangst is dat de kwaliteitseisen aan bestuurders verder aangescherpt kunnen worden. En daarmee de besluitvorming aan kracht kan winnen. Dit ten faveure van de stakeholders van pensioenfondsen, i.c. de deelnemers.
Kortom, ook hier geldt dat kwaliteit best wat mag kosten.

Reageren? info@pensioenbestuurenmanagement.nl