IORP II: Tijd voor actie

Joeri van Alphen, Sprenkels & Verschuren Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 07-03-2018
IORP II: Tijd voor actie De invoering van IORP II komt snel dichterbij. En onlangs heeft DNB aangekondigd dat zij dit jaar de voorbereidingen bij pensioenfondsen gaat monitoren. Tot nu toe is er relatief weinig aandacht geweest voor IORP II. Ons inziens is de impact van de nieuwe eisen op het gebied van governance niet te onderschatten. In deze bijdrage gaan wij hier op in, én hoe pensioenfondsen zich kunnen voorbereiden.

Naar verwachting wordt de Nederlandse wettekst in het tweede kwartaal van dit jaar openbaar bij de behandeling in de Tweede Kamer. De nieuwe regelgeving “uit Europa” moet uiterlijk 12 januari 2019 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving, en dan moeten pensioenfondsen er aan voldoen. Zo moeten er onafhankelijke functies worden ingericht voor risicomanagement, interne audit en actuariaat. Dit zijn de zogenaamde ‘sleutelfuncties’. Veel van de werkzaamheden van deze functies vinden nu al plaats, maar het nodige zal nader moeten worden geformaliseerd en aangepast in de reglementen, processen, beleid en functionele invulling. Een nieuwe verplichting is dat er elke drie jaar een eigen-risicobeoordeling (ERB) dient te worden uitgevoerd en ingediend bij DNB. Ten slotte zijn er aangescherpte eisen op het gebied van ESG-beleid en beloningsbeleid.

Three lines of defence
In feite wordt er met de nieuwe regelgeving aangestuurd op het formaliseren en toepassen van het zogenaamde ‘three lines of defence’ model bij pensioenfondsen. Dit model is bij banken en verzekeraars al enige tijd voorgeschreven, en de functies en verantwoordelijkheden komen overeen met die van IORP II. Als wij de hele keten van assurance rollen zouden meenemen, spreken wij overigens bij voorkeur over de ‘six lines of defence’. De vierde, vijfde en zesde lijn vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur, maar vervullen wel een rol bij de bescherming van de deelnemers en pensioengerechtigden. De ‘six lines of defence’ zijn als volgt:

sv1

In overeenstemming met de IORP II regelgeving, focussen wij op de eerste drie lijnen; in de vierde, vijfde en zesde lijn treden er ook geen wijzigingen op. In onze visie zouden de ‘three lines of defence’ als volgt ingericht kunnen worden.

sv2

Eerste lijn – Bestuur
Het bestuur vervult de functie van de eerste lijn. Hier worden de besluiten genomen die het risicoprofiel van het fonds bepalen.

Tweede lijn – Risicomanagement functie
Op dit moment is de invulling van een onafhankelijke risicomanagement functie alleen voor beleggingsrisico’s verplicht (artikel 18 FTK). Onder IORP II wordt de scope van het risicomanagement breder getrokken, namelijk naar alle relevante risico’s voor het pensioenfonds. De functie zal moeten zorgen voor een onafhankelijk oordeel bij besluitvorming van de eerste lijn (het bestuur), moeten kunnen escaleren naar DNB indien het bestuur risico’s veronachtzaamt alsmede de eerste lijn ondersteunen bij identificatie en mitigering van risico’s, en bij het uitvoeren van de eigen-risicobeoordeling (ERB).

Wij zien verschillende mogelijkheden voor een praktische invulling van de risicomanagement functie. Twee voorbeelden:
• Door een risicomanagement commissie, indien deze qua personele bezetting voldoende onafhankelijk is van de overige bestuursleden. De functiehouder (de verantwoordelijke voor de risicomanagement functie) zal dan een bestuurslid zijn met risicomanagement in zijn ‘portefeuille’.
• Door een onafhankelijke risicomanager. Dit kan iemand van het bestuursbureau zijn of worden uitbesteed. Dit kan iemand/een afdeling zijn die vergelijkbaar werk doet bij de sponsor, iemand/een afdeling van de uitvoeringsorganisatie, of een externe strategische adviseur. Combinaties zijn mogelijk voor verschillende risicogebieden. Echter het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor besluiten, dit kan namelijk niet uitbesteed worden.

Tweede lijn – Actuariële functie
Ook de actuariële functie is een tweedelijns sleutelfunctie in IORP II. De rol van de actuariële functie is zowel coördinerend, beoordelend als adviserend. Deze is niet gelijk aan de huidige rol van de externe certificerend actuaris; zijn rol is immers alleen controlerend/beoordelend. Ook op de inhoud zijn er verschillen tussen de actuariële functie en de certificerend actuaris: de actuariële functie gaat alleen over de verplichtingen, terwijl de certificerend actuaris bijvoorbeeld ook zijn oordeel moet geven over het vereist eigen vermogen. Per saldo hoeft er waarschijnlijk niets te wijzigen in de huidige werkwijze rondom de actuariële staten en het verslag, waarbij dan een deel van de activiteiten van de actuariële functie wordt uitgevoerd door de certificerend actuaris (via uitbesteding). Wij verwachten daarom dat de actuariële functie kan worden ingevoerd middels een formele vastlegging van de huidige functie, taken en verantwoordelijkheden in de reglementen van het pensioenfonds.

Derde lijn: Interne audit functie
De taak van de interne audit functie is het evalueren van de effectiviteit van de eerste en de tweede lijn. De term “audit” refereert hierbij dus niet aan werkzaamheden rond het jaarverslag. Voor de audit functie verwachten wij de grootste impact omdat deze veelal niet is ingericht, althans niet helemaal onafhankelijk van het bestuur (eerste lijn) en het risicomanagement (tweede lijn). Een eventueel aanwezige audit-risk commissie zal deze functie niet kunnen uitvoeren vanwege de personele overlap met het bestuur. Een werkbare invulling kan wellicht zijn dat de audit commissie opdracht geeft aan voldoende onafhankelijke partijen (bijvoorbeeld een externe accountant, auditor of audit afdeling van de sponsor in geval van een ondernemingspensioenfonds) om audits uit te voeren.

De sleutelfuncties zoals hierboven beschreven mogen ‘proportioneel’ worden ingevuld. Dat wil zeggen dat de governance stringenter dient te worden doorgevoerd (lees: striktere onafhankelijkheden) naarmate het pensioenfonds groter en/of complexer is. Het is op dit moment nog niet goed te voorspellen hoe dit vertaald wordt in de Nederlandse wetgeving én hoe DNB daar in de praktijk mee zal omgaan.

Tot slot
Het is nu tijd om ruimte te maken voor IORP II op de bestuurlijke agenda en in ieder geval geen besluiten te nemen die tegenstrijdig zijn met IORP II. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over de gevolgen van IORP II en een concrete actielijst verwijzen wij u graag naar http://www.sprenkelsenverschuren.nl/media/publicaties/SV_Reflector_januari_2018_IORP_II_v1.pdf.