PBM: Pensioen Bestuur & Management https://pbm.at65.atention.hosting/ PBM: Pensioen Bestuur & Management nl PBM: Pensioen Bestuur & Management Governance en tijdslijnen https://pbm.at65.atention.hosting/governance-en-tijdslijnen.html De transitie stelt de pensioensector voor governance-vraagstukken. NPC is een fundamentele verandering en heeft directe impact op de rechten van alle pensioendeelnemers. De transitie is langdurig en complex en vraagt betrokkenheid van alle stakeholders. Het risico van falen is groot. De lat ligt hoog voor de inrichting en effectieve werking van governance en risicobeheer van het transitieproject. 01:00:00 +0000 Sector heeft eigen app: de Pensioenchecker https://pbm.at65.atention.hosting/sector-heeft-eigen-app3A-de-pensioenchecker.html De Pensioenchecker is sinds november 2020 beschikbaar. In korte tijd won deze app twee prijzen: de Pensioenwegwijzer van het platform Wijzer in geldzaken en de Thema Award Communicatie van Pensioen Pro. De jury roemde de aanpak vanwege de mooie samenwerking, de brede toepasbaarheid, het handelingsperspectief en de eenvoud van de app. Inmiddels bestaat de app bijna een jaar. Tijd voor een nadere kennismaking met de Pensioenchecker en de ervaringen tot nu toe. 01:00:00 +0000 Complexe pensioenverandering onder controle https://pbm.at65.atention.hosting/complexe-pensioenverandering-onder-controle.html De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is complex omdat het gevolgen heeft voor praktisch elke activiteit van een pensioenfonds. Daarbij komt dat veel pensioenfondsen hun activiteiten hebben uitbesteed. Hoewel deze activiteiten uitbesteed zijn, blijft het pensioenfondsbestuur zelf verantwoordelijk voor de beheerste bedrijfsvoering, inclusief alle veranderingen in het kader van de transitie. Hoe kunnen pensioenfondsen deze verantwoordelijkheid blijven dragen? En welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? 01:00:00 +0000 PBM Nieuwsbrief november 2021 https://pbm.at65.atention.hosting/pbm-nieuwsbrief-november-2021.html 2021 Pensioenjaar bij uitstek Fraaie beleggingsperspectieven, oplopende rente en de voorbereiding op het nieuwe stelsel: zaken die er voor de bestuurders en managers van pensioenfondsen toe doen. Daarnaast vragen onderwerpen als communicatie, PFG en risicomanagement continu de aandacht. 01:00:00 +0000 Nieuw! European Retirement Week https://pbm.at65.atention.hosting/nieuw21-european-retirement-week.html Aan het begin van de zomer heeft een groep van negen Europese koepelverenigingen, waaronder PensionsEurope, de ‘European Retirement Week’ aangekondigd. Het vindt voor de eerste keer plaats in de week van 29 november 2021. 01:00:00 +0000 Doelmatig procesmanagement bij transitie naar nieuwe stelsel https://pbm.at65.atention.hosting/doelmatig-procesmanagement-bij-transitie-naar-nieuwe-stelsel.html Pensioenfondsen, sociale partners en pensioenuitvoerders bereiden zich voor op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het projectmanagement brengt daarbij de verschillende rollen, verantwoordelijken en stappen in kaart. Integreren en actualiseren van risicomanagement helpt de risicobeheersing. Een goede combinatie van risicomanagement en projectmanagement biedt voordelen. 01:00:00 +0000 Overwegingen om in te varen https://pbm.at65.atention.hosting/overwegingen-om-in-te-varen.html De uitdaging voor het nieuwe pensioenstelsel zit niet alleen in het vormgeven van een solide toekomstbestendig pensioenstelsel. Het zit ook in het arbeidsvoorwaardelijk voornemen om het opgebouwde pensioenvermogen in dit nieuwe stelsel onder te brengen. Invaren, dus. In deze bijdrage geven wij, op basis van de conceptwetgeving, inzicht in en richting aan de overwegingen tot het invaren van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Naast de inhoudelijke aspecten en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfondsbestuur bij de besluitvorming. 01:00:00 +0000 Welke risico’s willen deelnemers lopen? https://pbm.at65.atention.hosting/welke-risicoE28099s-willen-deelnemers-lopen3F.html In het nieuwe pensioenstelsel komt er voor deelnemers een veel directere link tusse het eigen pensioen en het rendement op beleggingen. Voor pensioenuitvoerders een goede reden om te onderzoeken welke beleggingsrisico’s hun deelnemers eigenlijk willen lopen. Dat kan met een risicobereidheidsonderzoek waarmee je die risicobereidheid vrij exact in beeld brengt. TKP ontwikkelde samen met Aegon een eigen aanpak. 01:00:00 +0000 Het projectierendement en (alsnog!) de risicovrije rente https://pbm.at65.atention.hosting/het-projectierendement-en-28alsnog2129-de-risicovrije-rente.html Voor velen is een belangrijk, zo niet het belangrijkste positieve punt van de overgang naar het nieuwe stelsel dat daarmee een einde komt aan de risicovrije rente als waarderingsmaatstaf. En ook een einde aan de discussies over de zin en onzin daarvan. In plaats daarvan komt in het nieuwe stelsel het projectierendement. Maar zijn we daarmee inderdaad verlost van de risicovrije rente? Zal het gesprek over de juiste rekenrente of rendementsveronderstelling inderdaad verstommen? 01:00:00 +0000 Samenwerken https://pbm.at65.atention.hosting/samenwerken.html Hebben we wat geleerd van anderhalf jaar werken onder corona? Natuurlijk weten we nu dat er veel meer mogelijk is dan we eerder dachten. Thuiswerken blijkt in de meeste gevallen prima te gaan, al missen we allemaal persoonlijk contact. Maar de winst van minder reistijd weegt zwaar en ik verwacht niet dat we teruggaan naar oude routines. In plaats daarvan zullen we onze draai vinden in nieuwe hybride werkvormen. Met positieve effecten op onze tijd, op de files en op het milieu. 01:00:00 +0000 “ Onze financieel planners zijn de ogen en oren van het fonds” https://pbm.at65.atention.hosting/e2809c-onze-financieel-planners-zijn-de-ogen-en-oren-van-het-fondse2809d.html Op 1 april van dit jaar begon Jacques van Dijken als statutair directeur van SPMS, het beroepspensioenfonds voor de medisch specialisten. Hij nam het stokje over van Jeroen Steenvoorden die het fonds maar liefst 15 jaar heeft geleid. SPMS is er door de jaren heen in geslaagd bovengemiddeld goede resultaten voor de deelnemers te bereiken. Wat is het geheim achter deze succesformule en welke uitdagingen liggen er nog voor de toekomst? Alle reden voor PBM om aan tafel te gaan met de komende en gaande man. Het werd een geanimeerd gesprek met twee gepassioneerde en trotse directeuren. 01:00:00 +0000 E.Z.E.L. https://pbm.at65.atention.hosting/ezel.html De zomervakantie is voorbij, de spelletjes liggen weer in de kast. Bij onze kinderen was vroeger ‘ezelen’ favoriet. In dit kaartspel probeer je als eerste vier kaarten van dezelfde waarden in handen te krijgen. 01:00:00 +0000 Compliance driehoek https://pbm.at65.atention.hosting/compliance-driehoek.html De compliance officer kent in Nederland zijn oorsprong in de strafbaarstelling van handel met voorwetenschap in 1989. Met deze strafbaarstelling werd immers ook een functionaris aangesteld die zich op de monitoring moest richten. Het duurde echter tot 2001 tot DNB in de Regeling Organisatie en Beheersing (ROB) een onafhankelijke compliancefunctie (voor banken) verplicht stelde. Inmiddels maakt de compliancefunctie een niet meer weg te denken onderdeel uit van de governance van vrijwel alle (financiële) organisaties. 01:00:00 +0000 China is belangrijker dan ooit https://pbm.at65.atention.hosting/china-is-belangrijker-dan-ooit.html In 2009 liep ik op zakenreis ’s avonds nog een blokje om door een park in Shanghai. Ik werd door talloze jongeren aangesproken, niet omdat ze wat van mij wilden, maar omdat ze hun Engels wilden oefenen en in dat park veel buitenlanders kwamen. Het waren de jaren van de constructieve dialoog tussen het westen en China. Engels spreken was voor deze jongeren de toegangspoort naar een wereld waar zij hunkerend deel van wilden uitmaken. Ik ben benieuwd hoe zij daar nu tegenaan kijken. 01:00:00 +0000 Drie misverstanden rondom keuze tussen NPC en WVP https://pbm.at65.atention.hosting/drie-misverstanden-rondom-keuze-tussen-npc-en-wvp.html De komende periode zullen sociale partners een keuze moeten maken welke regeling gevoerd gaat worden in het nieuwe pensioenstelstel. Het Nieuwe pensioencontract (NPC) of de Wet verbeterde premieregeling (WVP). Er wordt momenteel al druk gediscussieerd welke regeling de voorkeur heeft. Een aantal terugkerende misverstanden kan een goede vergelijking in de weg zitten. In dit artikel bespreken we drie van deze misverstanden die betrekking hebben op het beleggingsbeleid in de nieuwe regelingen. 01:00:00 +0000 Wacht niet af, begin nu! https://pbm.at65.atention.hosting/wacht-niet-af2C-begin-nu21.html Voor u ligt een nieuw nummer van PBM met een scala aan artikelen over de transitie van het pensioenstelsel. Voor de buitenwereld nog ver-van-mijn-bed. Maar voor de pensioenwereld niet. 01:00:00 +0000 ABN AMRO Pensioenfonds: kwaliteit en eenvoud https://pbm.at65.atention.hosting/abn-amro-pensioenfonds3A-kwaliteit-en-eenvoud.html ABN AMRO Pensioenfonds staat er prima voor. Eind juni 2021 hadden we een dekkingsgraad van 130%. Toen ik werd gevraagd om voor PBM een artikel te schrijven over de onderscheidende kenmerken van onze beleggingsaanpak, bekroop mij snel het gevoel dat het proces niet het onderscheidende is. Het is niet ons doel om onderscheidend te zijn. In dit artikel illustreer ik enkele principes die voor ons belangrijk zijn. 01:00:00 +0000 Waaghalzerij in slow motion https://pbm.at65.atention.hosting/waaghalzerij-in-slow-motion.html Soms duiken er in de pensioensector wel eens mensen van buiten de sector op. Interessant om goed naar hun waarnemingen te luisteren. De opvallendste van iemand die inmiddels zeer goed ingevoerd is, vond ik de constatering dat het wel lijkt of alles in pensioenland in slow motion gebeurt. 01:00:00 +0000 Moeilijke weg naar een ander pensioenstelsel https://pbm.at65.atention.hosting/moeilijke-weg-naar-een-ander-pensioenstelsel.html Het heeft even geduurd. Nederland staat aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming sinds de introductie van de AOW. Les 1 uit het onlangs verschenen rapport van Van Popta en Steenbeek “Transition to a new pension contract in the Netherlands: Lessons from abroad” is dat het hervormingsproces geen rechte weg van A naar Beter is. Deze Nederlandse pensioenweg is nog niet geasfalteerd en gaat steil omhoog. 01:00:00 +0000 Zoek niet naar jouw spiegelbeeld! https://pbm.at65.atention.hosting/zoek-niet-naar-jouw-spiegelbeeld21.html Diversiteit staat hoog op de agenda’s van pensioenfondsbesturen. Er zijn in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt, waardoor steeds meer fondsen aan de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen voldoen. Uit cijfers blijkt dat een kwart van alle pensioenfondsen geen vrouw in het bestuur heeft en de helft heeft geen bestuurder onder de 40 jaar. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle pensioenfondsbesturen in de toekomst divers zijn samengesteld? 01:00:00 +0000 Groeiend belang van gepensioneerdenorganisaties https://pbm.at65.atention.hosting/groeiend-belang-van-gepensioneerdenorganisaties.html Organisaties van werknemers en werkgevers zijn betrokken bij het vaststellen van de premie en de opbouw van pensioenen. Dat heet straks pensioenprognose. De pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De wetgeving omtrent het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 zijn afgerond en de invoering van dat pensioenstelsel zal uiterlijk 1 januari 2027 zijn beslag moeten krijgen. Gepensioneerden zijn direct belanghebbenden in verdelingsvraagstukken en horen daarbij dus via hun organisaties daadwerkelijk betrokken te zijn. 01:00:00 +0000 Bijna 20 jaar in pensioen, een prachtige ervaring https://pbm.at65.atention.hosting/bijna-20-jaar-in-pensioen2C-een-prachtige-ervaring.html Het was in het voorjaar van 2002 dat ik kennismaakte met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) in een gesprek over de vacature van directeur van de vereniging. Sindsdien mocht ik werken aan de pensioenen in Nederland. Als belangenbehartiger en als directeur van het tweede pensioenfonds in ons land: Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Terugkijken op een werkzaam leven van meer dan 45 jaar, waarin een lange tijd in pensioenen. Een impressie. 01:00:00 +0000 Duurzaam beleggen is geen sinecure https://pbm.at65.atention.hosting/duurzaam-beleggen-is-geen-sinecure.html Met maatschappelijk verantwoord beleggen, ESG-beleggen of duurzaam beleggen wordt vaak hetzelfde bedoeld, terwijl er in de praktijk verschillen bestaan tussen deze begrippen. Het is van belang om eerst de verschillende definities scherp te hebben. Duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen is een parapluterm. Een duurzaam beleid is niet eenduidig, wat het in zekere zin complex maakt. Als bestuurder wil je dit onderwerp juist pragmatisch benaderen, zodat er doelgericht aan de slag gegaan kan worden. 01:00:00 +0000 Rol datamanagement in aanloop naar waarheidsmoment https://pbm.at65.atention.hosting/rol-datamanagement-in-aanloop-naar-waarheidsmoment.html ‘En un momento dado’ is misschien wel de meest bekende uitspraak van Johan Cruijff. Volgens taalpuristen kan de uitspraak op twee manieren uitgelegd worden. De eerste betekenis is dat de uitspraak betekent op een gegeven moment. De tweede betekenis richt zich op de vertaling het moment dat je gegeven wordt. Maar ik zie u denken, wat heeft deze uitspraak te maken met pensioenfondsen? Deze uitspraak is meer gerelateerd aan pensioenen dan u wellicht denkt. 01:00:00 +0000 AVG in de dagelijkse praktijk https://pbm.at65.atention.hosting/avg-in-de-dagelijkse-praktijk.html Pensioenfondsen beschermen de persoonsgegevens van deelnemers en werkgevers in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werkgroep AVG van de Pensioenfederatie heeft hiervoor een gedragslijn-AVG opgesteld. Deze gedragslijn is praktisch ingericht en is besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Pensioenfondsen namen in juni 2019 de gedragslijn aan in de Algemene ledenvergadering van de Pensioenfederatie. De gedragslijn ging in per 1 januari 2020. 01:00:00 +0000