PBM: Pensioen Bestuur & Management https://pbm.at65.atention.hosting/ PBM: Pensioen Bestuur & Management nl PBM: Pensioen Bestuur & Management Zoek niet naar jouw spiegelbeeld! https://pbm.at65.atention.hosting/zoek-niet-naar-jouw-spiegelbeeld21.html Diversiteit staat hoog op de agenda’s van pensioenfondsbesturen. Er zijn in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt, waardoor steeds meer fondsen aan de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen voldoen. Uit cijfers blijkt dat een kwart van alle pensioenfondsen geen vrouw in het bestuur heeft en de helft heeft geen bestuurder onder de 40 jaar. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle pensioenfondsbesturen in de toekomst divers zijn samengesteld? 01:00:00 +0000 Groeiend belang van gepensioneerdenorganisaties https://pbm.at65.atention.hosting/groeiend-belang-van-gepensioneerdenorganisaties.html Organisaties van werknemers en werkgevers zijn betrokken bij het vaststellen van de premie en de opbouw van pensioenen. Dat heet straks pensioenprognose. De pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De wetgeving omtrent het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 zijn afgerond en de invoering van dat pensioenstelsel zal uiterlijk 1 januari 2027 zijn beslag moeten krijgen. Gepensioneerden zijn direct belanghebbenden in verdelingsvraagstukken en horen daarbij dus via hun organisaties daadwerkelijk betrokken te zijn. 01:00:00 +0000 Bijna 20 jaar in pensioen, een prachtige ervaring https://pbm.at65.atention.hosting/bijna-20-jaar-in-pensioen2C-een-prachtige-ervaring.html Het was in het voorjaar van 2002 dat ik kennismaakte met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) in een gesprek over de vacature van directeur van de vereniging. Sindsdien mocht ik werken aan de pensioenen in Nederland. Als belangenbehartiger en als directeur van het tweede pensioenfonds in ons land: Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Terugkijken op een werkzaam leven van meer dan 45 jaar, waarin een lange tijd in pensioenen. Een impressie. 01:00:00 +0000 Duurzaam beleggen is geen sinecure https://pbm.at65.atention.hosting/duurzaam-beleggen-is-geen-sinecure.html Met maatschappelijk verantwoord beleggen, ESG-beleggen of duurzaam beleggen wordt vaak hetzelfde bedoeld, terwijl er in de praktijk verschillen bestaan tussen deze begrippen. Het is van belang om eerst de verschillende definities scherp te hebben. Duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen is een parapluterm. Een duurzaam beleid is niet eenduidig, wat het in zekere zin complex maakt. Als bestuurder wil je dit onderwerp juist pragmatisch benaderen, zodat er doelgericht aan de slag gegaan kan worden. 01:00:00 +0000 Rol datamanagement in aanloop naar waarheidsmoment https://pbm.at65.atention.hosting/rol-datamanagement-in-aanloop-naar-waarheidsmoment.html ‘En un momento dado’ is misschien wel de meest bekende uitspraak van Johan Cruijff. Volgens taalpuristen kan de uitspraak op twee manieren uitgelegd worden. De eerste betekenis is dat de uitspraak betekent op een gegeven moment. De tweede betekenis richt zich op de vertaling het moment dat je gegeven wordt. Maar ik zie u denken, wat heeft deze uitspraak te maken met pensioenfondsen? Deze uitspraak is meer gerelateerd aan pensioenen dan u wellicht denkt. 01:00:00 +0000 AVG in de dagelijkse praktijk https://pbm.at65.atention.hosting/avg-in-de-dagelijkse-praktijk.html Pensioenfondsen beschermen de persoonsgegevens van deelnemers en werkgevers in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werkgroep AVG van de Pensioenfederatie heeft hiervoor een gedragslijn-AVG opgesteld. Deze gedragslijn is praktisch ingericht en is besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Pensioenfondsen namen in juni 2019 de gedragslijn aan in de Algemene ledenvergadering van de Pensioenfederatie. De gedragslijn ging in per 1 januari 2020. 01:00:00 +0000 Meer rendement uit leren over pensioenen https://pbm.at65.atention.hosting/meer-rendement-uit-leren-over-pensioenen.html Niet alleen het pensioenstelsel wordt opnieuw uitgevonden. De manier waarop we leren staat eveneens op zijn kop. En dat is logisch, want leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist omdat het werk steeds verder ontwikkelt en innoveert, is wat we gisteren geleerd hebben niet langer toereikend voor vandaag. We moeten bijleren, continu: levenslang leren dus. 01:00:00 +0000 Functieprofiel bestuurder toe aan grondige update https://pbm.at65.atention.hosting/functieprofiel-bestuurder-toe-aan-grondige-update.html Kijk naar het functieprofiel voor een nieuw bestuurslid. Het start niet met wat het pensioenfonds zoekt, maar met informatie over het pensioenfonds zelf. Voor welke doelgroep het fonds actief is, wat de grootte is en hoe de governance in elkaar steekt. De tekst is lang, saai, onaantrekkelijk en er staat nooit in wat een bestuurder eigenlijk succesvol maakt. Deze aanpak lijkt sterk op de communicatiestrategie die de pensioensector jaren hanteerde; niet denken vanuit de behoefte van de lezer, maar vanuit jezelf. Dat moet anders. 01:00:00 +0000 Sleutelfunctiehouders aan het woord https://pbm.at65.atention.hosting/sleutelfunctiehouders-aan-het-woord.html Sinds 2019 moeten pensioenfondsen op grond van de herziene IORP II-richtlijn drie zogenoemde sleutelfuncties inrichten. Het gaat om een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne auditfunctie. Met deze nieuwe functies wordt beoogd beleidsbepalers bij de fondsen te controleren maar ook te challengen. Het inrichten van de sleutelfuncties, boven op de al bestaande governancestructuur van fondsen, werden destijds door de sector niet spontaan met gejuich begroet. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Hoogste tijd voor een kijkje in de praktijk. 01:00:00 +0000 Sturen op datakwaliteit https://pbm.at65.atention.hosting/sturen-op-datakwaliteit.html De pensioensector gaat grote veranderingen tegemoet door het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. IT- en datamigratie staat hoog op de strategische agenda van de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO). Aan de bestuurstafel van pensioenfondsen daarentegen is er veelal nog sprake van een beperkte visie (en dus beperkte sturing) op IT- en informatiebeveiliging. Er is weinig budget voor innovatie. Dit heeft zijn weerslag op de datakwaliteit. 01:00:00 +0000 Vrijheid! https://pbm.at65.atention.hosting/vrijheid21.html Vrijheid is ons wat waard. Ruim drie maanden avondklok en beperkte vrijheid om bij familie of vrienden op bezoek te gaan, voelen beklemmend ook al weten we dat hierdoor levens zijn gespaard. De onzekerheid rond het voortduren van een pandemie maakt ons onrustig, ongedurig en soms zelfs bang. We beseffen dat we ondanks alles leven in een land waar veel goed is geregeld. 01:00:00 +0000 Schone handen of invloed? https://pbm.at65.atention.hosting/schone-handen-of-invloed3F.html Met regelmaat klopt er bij ons een NGO of actiegroep aan de deur. Soms wordt er gedemonstreerd op onze parkeerplaats aan de Utrechtseweg in Zeist. Vrijwel altijd nodigen we de demonstranten dan uit voor een kop koffie en een gesprek. 01:00:00 +0000 Beloning van pensioenfondsbestuurders zuinig https://pbm.at65.atention.hosting/beloning-van-pensioenfondsbestuurders-zuinig.html Bestuurdersbeloning is een gevoelig onderwerp. Zeker in een sector met een belangrijke maatschappelijke functie, zoals de pensioensector. Daar past bescheidenheid. Tegelijkertijd moet de beloning passend zijn, om de kwaliteit van bestuur en de expertise te verzekeren. Dat gebeurt in een consoliderende markt waar de pensioenvermogens steeds vaker in de miljarden tellen en sponsors, toezichthouders en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen hoge eisen stellen. 01:00:00 +0000 Oscar Wilde https://pbm.at65.atention.hosting/oscar-wilde.html ‘Een cynicus is iemand die van alles de prijs en van niets de waarde kent’, liet Oscar Wilde in 1892 Lord Darlington zeggen. De uitvoeringskosten van onze pensioenen hebben we in Nederland goed in het vizier, dankzij de aanbevelingen van de Pensioenfederatie uit 2016. 01:00:00 +0000 “ Zorg dat je iedereen aangesloten houdt bij de veranderingen” https://pbm.at65.atention.hosting/E2809C-zorg-dat-je-iedereen-aangesloten-houdt-bij-de-veranderingenE2809D.html In juni 2020 hebben kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over de vernieuwing van het pensioencontract. Een belangrijke mijlpaal in een lang en gecompliceerd hervormingsproces met vele uitdagingen en randvoorwaarden. Zoals maatschappelijke steun en nieuwe opvattingen. SZW vroeg zich af of er lessen te trekken zijn uit vergelijkbare transities in het buitenland. Dat helpt ons misschien makkelijker van ‘A naar Beter’ te komen. Die vraag is aan Netspar voorgelegd en is opgepakt door Onno Steenbeek en Benne van Popta, respectievelijk Managing Director Strategic Portfolio Advice bij APG AM alsmede hoogleraar Pensioenvraagstukken (EUR) en voormalig bestuursvoorzitter van PMT. 01:00:00 +0000 IORP III! Pardon? https://pbm.at65.atention.hosting/iorp-iii21-pardon3F.html In 2016 berichtte het kabinet dat het bereikte onderhandelingsresultaat over de herziening van de IORP-richtlijn aan de zorgen en moties van de Tweede Kamer had voldaan. Het resultaat sluit aan bij het Nederlandse stelsel, terwijl het een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van minder ontwikkelde tweedepijlerpensioenstelsels in andere lidstaten. 01:00:00 +0000 Nieuwe ontwikkelingen bij DNB-geschiktheidstoetsingen https://pbm.at65.atention.hosting/nieuwe-ontwikkelingen-bij-dnb-geschiktheidstoetsingen.html De afgelopen drie jaar zijn er zo’n 1400 bestuurders, toezichthouders, sleutelfunctiehouders en leden van belanghebbendenorganen ter toetsing voorgedragen aan DNB. Er is met circa 25% van hen een toetsingsgesprek geweest. DNB heeft de wijze van toezichthouden onder de loep genomen. Kortom, tijd voor een verse blik op de toetsingen bij DNB. 01:00:00 +0000 Ik heb mijn bitcoin verkocht https://pbm.at65.atention.hosting/ik-heb-mijn-bitcoin-verkocht.html Toen ik ‘m kocht had ik er geen verstand van. Ik begreep niet waarom we cryptomunten nodig hadden. Ik zag niet waaraan ze hun waarde ontlenen. De waarde wordt slechts bepaald door gedachte dat er iemand te vinden is die mij nog meer voor mijn bitcoins wil betalen dan ikzelf. Mijn mening was dat crypto’s een groot piramidespel waren net als tulpenbollen eeuwen geleden. 01:00:00 +0000 Deelnemerscommunicatie SPMS: ‘Fintech’ én ‘High Touch’ https://pbm.at65.atention.hosting/deelnemerscommunicatie-spms3a-e28098finteche28099-c3a9n-e28098high-touche28099.html SPMS heeft altijd al een grote focus gehad op persoonlijke communicatie. De effectiviteit en efficiency is verbeterd door de inzet van IT. De financiële planners van SPMS geven deelnemers inzicht in hun persoonlijke pensioeninkomsten. Naast het SPMS-pensioen hebben de deelnemers ook andere bronnen van inkomen voor de oude dag. Een belangrijk positief neveneffect van inzicht is dat de meeste deelnemers meer kennis opbouwen over hun SPMS-pensioenregeling en de keuzenmogelijkheden. Door dit inzicht wordt weloverwogen een keuze gemaakt. 01:00:00 +0000 Kwaliteit mag wat kosten https://pbm.at65.atention.hosting/kwaliteit-mag-wat-kosten.html In de column van Jeannette Capel van DNB (pag. 14) wordt mijns inziens terecht gesteld dat je “verder moet kijken dan je kostenneus lang is”. Want het gaat om de value for money. 01:00:00 +0000 Governance gaat over vertrouwen https://pbm.at65.atention.hosting/governance-gaat-over-vertrouwen.html De mens is én geen puur rationeel én geen puur irrationeel wezen. Om vertrouwen te bevorderen is nabijheid een voorwaarde en daartoe is het – lastige – gesprek (nabijheid) het geëigende middel. De conclusie is dat er voor het verkrijgen van vertrouwen systemen en controles moeten worden ingezet als nabijheid niet of in onvoldoende mate mogelijk is. Om het vertrouwen te stutten en te vergroten dienen de middelen op gedisciplineerde wijze te worden toegepast en zal hierop regelmatig gereflecteerd moeten worden, onder het motto van: alles wat je water geeft groeit. 01:00:00 +0000 No regrets bij implementatie pensioenakkoord https://pbm.at65.atention.hosting/no-regrets-bij-implementatie-pensioenakkoord.html De analyse van de consultatieversie van het wetsvoorstel toekomst pensioenen is in volle gang. De aangekondigde wijzigingen zullen in verschillende mate invloed hebben op de uitvoeringsketen en de onderliggende administratiesystemen. Wat is de impact van alle aangekondigde wijzigingen op de softwareplatforms voor de Nederlandse markt? Voor een succesvolle implementatie is niet alleen de benodigde techniek, maar ook het te volgen proces, uitermate belangrijk. 01:00:00 +0000 Governance bij overgang naar nieuw pensioencontract https://pbm.at65.atention.hosting/governance-bij-overgang-naar-nieuw-pensioencontract.html Bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract zijn veel partijen betrokken die elk een aandeel in de besluitvorming hebben. Deels lopen de activiteiten en afwegingen parallel. Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden, partijen hebben elkaar nodig voor hun afwegingen de besluitvorming. Voor een goed verloop van dit proces is het nuttig dat alle betrokkenen tevoren goed nadenken over de (eigen) rollen en verantwoordelijkheden. 01:00:00 +0000 Pak de aandacht van jongeren: vier learnings uit de praktijk https://pbm.at65.atention.hosting/pak-de-aandacht-van-jongeren3A-vier-learnings-uit-de-praktijk.html Het blijft een uitdaging om met jongeren in contact te komen over pensioen. Veel jongeren denken: ‘het zal allemaal wel’ of ‘pensioen? Dat is iets voor later’. Gelukkig komen we dankzij onderzoek steeds meer te weten en leren we in de praktijk. Zo blijkt uit doelgroeponderzoek, in 2020 uitgevoerd door de Pensioenfederatie onder jongeren in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, dat veel jongeren niet weten wanneer ze iets aan hun pensioen moeten doen. 01:00:00 +0000 Maak pensioenkeuzes persoonlijker en eenvoudiger https://pbm.at65.atention.hosting/maak-pensioenkeuzes-persoonlijker-en-eenvoudiger.html Door het pensioenakkoord worden de keuzemogelijkheden voor deelnemers uitgebreid. Wat gaan deelnemers daarmee doen? Hoe moeten pensioenuitvoerders omgaan met deze veranderingen en de wijze waarop zij deelnemers begeleiden bij het maken van keuzes en de zorgplicht die daarbij hoort? Op basis van onderzoek over keuzegedrag, data, ethiek, keuzearchitectuur en financiële geletterdheid is praktijkonderzoek verricht onder medewerkers in de financiële sector. 01:00:00 +0000